CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Nr. ................. din data de ...................

Părţile contractante

Societatea  Comercial─â LAGUNA TOUR SRL, cu sediul în Constanta, Str.Vasile Alecsandri Nr.6B, Ap.2, telefon: 0341-45.44.30, tel/fax: 0341-45.44.31, telefon mobil: 0724-520.427, email: office@laguna-tour.rowww.laguna-tour.ro,  cod unic de înregistrare .RO 20850570, inregistrata la registrul Comertului sub numarul J13/267/2007, titular─â a Licen┼úei de turism nr. 342, pentru Agen┼úia de Turism LAGUNA TOUR, cu sediul în Constanta, Str.Vasile Alecsandri Nr.6B, Ap.2, Polita de asigurare in cazul insolvabilitatii sau falimentului Seria IF-i Nr. 3862, emisa de SC GERMAN ROMANIAN ASSURANCE, valabila pana la 30.11.2024 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.laguna-tour.ro, reprezentat─â prin Claudiu Andrei Chirilov, în calitate de Director, denumit─â în continuare Agen┼úia,

și

Dl./d-na.................................................................................................................., domiciliat/domiciliat─â în............................................................................. ......................................................................telefon .................................................,email............................................................................posesor/posesoare al/a c─âr╚Ťii de identitate seria ............. nr. ............................., eliberat/eliberat─â de ........................................... la data de .............................., CNP....................................................in calitate de TURIST

Au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

Îl constituie vânzarea de c─âtre Agen╚Ťie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihn─â, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract ╚Öi eliberarea documentelor de plat─â ╚Öi c─âl─âtorie.
1.2 Servicii contractate / numar de persoane/ nume si prenume beneficiari:

………………………………………….........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare)

.....................................................................................................................................................................................................

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.

 

II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie dup─â caz în oricare din urm─âtoarele situa╚Ťii :

a) în momentul semn─ârii lui de c─âtre turist sau prin acceptarea condi╚Ťiilor contractuale de servicii turistice inclusiv în cazul celor achizi╚Ťionate la distan╚Ť─â prin mijloace electronice;

b) în momentul în care turistul prime╚Öte confirmarea scris─â a rezerv─ârii de la Agen╚Ťie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comand─â. Este responsabilitatea agen╚Ťiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dac─â rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezerv─âri de servicii, agen╚Ťia poate solicita un avans cuprins intre 20 - 80 % din pre╚Ťul pachetului sau plata integral─â a contravalorii pachetului, în func╚Ťie de data la care turistul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 20 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

1. În cazul în care con╚Ťinutul bonului de comand─â nu difer─â de con╚Ťinutul confirm─ârii c─âl─âtoriei turistice ╚Öi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn─ârii bonului de comand─â, turistul care decide s─â renun╚Ťe la c─âl─âtoria turistic─â, datoreaz─â agen╚Ťiei penalit─â╚Ťi conform cap. VI din prezentul contract.

2. În cazul în care con╚Ťinutul bonului de comand─â difer─â de con╚Ťinutul confirm─ârii c─âl─âtoriei turistice primite în scris de la agen╚Ťie sau dac─â aceast─â confirmare nu s-a f─âcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn─ârii bonului de comand─â, turistul poate considera c─â voiajul nu a fost rezervat ╚Öi are dreptul la rambursarea imediat─â a tuturor sumelor deja pl─âtite.

c) în momentul eliber─ârii documentelor de c─âl─âtorie (voucher, bilet de odihn─â ╚Öi/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agen╚Ťiei de turism sau exist─â deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozi╚Ťia turistului sub form─â de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agen╚Ťiei sau alte mijloace de comunicare electronic─â (e-mail, fax, etc.), obliga╚Ťia de informare a turistului este considerat─â îndeplinit─â prin înscrierea acestei informa╚Ťii în oricare dintre documentele de c─âl─âtorie sau documentele fiscale furnizate de agen╚Ťie, nefiind necesar─â încheierea în form─â scris─â a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dac─â prezentul contract prezentat turistului în modalit─â╚Ťile prev─âzute mai sus, con╚Ťine informa╚Ťiile prev─âzute la art. 12 alin. (2) din Ordonan╚Ťa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informa╚Ťiile ╚Öi fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative ╚Öi au caracter informativ, f─âr─â îns─â a afecta calitatea ╚Öi cantitatea serviciilor contractate de turist.

2.3. Contractul înceteaz─â de drept odat─â cu finalizarea prest─ârii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de c─âl─âtorie.

2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesand http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Turistul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor informatii sau alerte.

 

III. Pre╚Ťul contractului ╚Öi modalit─â╚Ťi de plat─â

3.1. Pre╚Ťul contractului este de _________________ ╚Öi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agen╚Ťiei ╚Öi T.V.A.. Dac─â pre╚Ťul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comand─â (dac─â exist─â), alte documente de c─âl─âtorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispozi╚Ťie turistului, site-ul agen╚Ťiei, alte mijloace de comunicare electronic─â ╚Öi/sau pe factur─â.

In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

 

3.2. Modalit─â╚Ťi de plat─â:

3.2.1. La încheierea contractului se achita:

a) un avans in suma de ______________ din pre╚Ťul contractului, iar diferenta de _______________se va achita pana la data de____________

b) plata integral─â a contravalorii pachetului de servicii turistice.

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.

 

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata final─â se va face astfel:

a) pentru serviciile turistice care necesit─â confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plat─â comunicate de agen╚Ťie în scris prin bonul de comand─â sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile turistice care nu necesit─â confirmare din partea prestatorilor, dup─â cum urmeaz─â:

A. termene de plata oferta STANDARD
20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
60% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;
20% din pretul pachetului turistic cu minim 21zile inaintea plecarii.

B. termene de plata oferta EARLY BOOKING
25% din pretul pachetului turistic la inscriere;
55% din pretul pachetului turistic la termenul limita al ofertei de Early Booking;
20% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii.

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic.

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singur─â moned─â, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de vanzare comunicat de Banca Transilvania in ziua emiterii facturi, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.

 

IV. Drepturile ╚Öi obliga╚Ťiile Agen╚Ťiei

4.1. Agen╚Ťia se oblig─â s─â furnizeze turistului un bon de comand─â, numai în situa╚Ťia solicit─ârii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agen╚Ťiei de turism ╚Öi care necesit─â confirmarea rezerv─ârii din partea altor prestatori. În cazul solicit─ârii unor pachete de servicii turistice care se reg─âsesc în oferta proprie a agen╚Ťiei de turism, sau în cazul în care exist─â deja confirmare asupra rezerv─ârii din partea altor prestatori, agen╚Ťia poate furniza turistului un bon de comand─â, dac─â consider─â necesar.

4.2. În cazul modific─ârii uneia dintre prevederile esen╚Ťiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de c─âl─âtorie, modificarea categoriei unit─â╚Ťii de cazare, Agen╚Ťia are obliga╚Ťia de a informa turistul cu cel pu╚Ťin 15 zile calendaristice înainte de data începerii c─âl─âtoriei.

În cazurile prev─âzute la pct. 4.7. literele a), b), c) din prezentul contract, informarea se va face în timp util.

4.3. În cazul achizi╚Ťion─ârii unui pachet de servicii turistice având în componen╚Ť─â ╚Öi asigurarea transportului pe cale aerian─â, Transportatorul Aerian, f─âr─â a cere acordul agen╚Ťiei de turism care deruleaz─â programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agen╚Ťia nu este r─âspunz─âtoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alt─â or─â decât cea înscris─â în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aerian─â este obligat─â s─â asiste turi╚Ötii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problem─â privind operarea zborului ╚Öi ac╚Ťiunile adiacente acestuia intr─â în competen╚Ťa ╚Öi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager ╚Öi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare ╚Öi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situa╚Ťia achizi╚Ťion─ârii unui produs de tip croazier─â, linia de croazier─â poate modifica din motive ce ╚Ťin de siguran╚Ťa navig─ârii, num─ârul cabinei ╚Öi loca╚Ťia acesteia pe pun╚Ťi (o punte inferioar─â, una superioar─â, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabin─â de aceea╚Öi categorie ca cea rezervat─â ini╚Ťial, caz în care turistul nu va fi desp─âgubit în nici un mod având în vedere c─â este vorba de acela╚Öi tip de cabin─â ca ╚Öi cel rezervat.

4.5. Agen╚Ťia poate modifica pre╚Ťul contractului în sensul major─ârii sau mic╚Öor─ârii - dup─â caz, ar─âtând totodat─â modul de calcul al major─ârilor sau mic╚Öor─ârilor de pre╚Ť ale contractului ╚Öi numai dac─â modificarea are loc ca urmare a varia╚Ťiilor costurilor de transport, a redeven╚Ťelor ╚Öi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi ╚Öi aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Pre╚Ťurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plec─ârii.

4.6. În cazul în care, dup─â începerea c─âl─âtoriei turistice, o parte important─â din serviciile turistice prev─âzute în contract nu este realizat─â sau Agen╚Ťia constat─â c─â nu le va putea realiza, aceasta este obligat─â:

a) s─â ofere turistului alternative corespunz─âtoare în vederea continu─ârii c─âl─âtoriei turistice f─âr─â majorarea pre╚Ťului, respectiv serviciile turistice oferite s─â fie de aceea╚Öi calitate ╚Öi cantitate;

b) s─â restituie turistului sumele ce reprezint─â diferen╚Ťa dintre serviciile turistice achitate ╚Öi cele efectiv prestate în timpul c─âl─âtoriei turistice;

4.7. Agen╚Ťia este r─âspunz─âtoare pentru buna executare a obliga╚Ťiilor asumate prin contract, cu excep╚Ťia urm─âtoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas─â a obliga╚Ťiilor asumate prin contract se datoreaz─â turistului;

b) când neîndeplinirea obliga╚Ťiilor se datoreaz─â unor cauze de for╚Ť─â major─â sau unor împrejur─âri pe care nici Agen╚Ťia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar f─âr─â a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucr─âri sau repara╚Ťii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renun╚Ť─âri de ultim─â or─â sau a neob╚Ťinerii vizelor pentru to╚Ťi participan╚Ťii. Agen╚Ťia nu este r─âspunz─âtoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje ╚Öi a altor împrejur─âri care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.

c) când neîndeplinirea obliga╚Ťiilor se datoreaz─â unui ter╚Ť care nu are leg─âtur─â cu furnizarea serviciilor prev─âzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obliga╚Ťiilor au un caracter imprevizibil ╚Öi inevitabil.

In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

4.8. Agen╚Ťia are obliga╚Ťia s─â furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel pu╚Ťin 7 zile înainte de data plec─ârii, urm─âtoarele informa╚Ťii:

a) orarele, locurile escalelor ╚Öi leg─âturile, precum ╚Öi, dup─â caz, locul ce urmeaz─â s─â fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ╚Öi de fax, adrese e-mail ale reprezentan╚Ťei locale a organizatorului ╚Öi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un num─âr de apel de urgen╚Ť─â care s─â îi permit─â contactarea organizatorului ╚Öi/sau a detailistului;

c) pentru c─âl─âtoriile minorilor neînso╚Ťi╚Ťi de p─ârin╚Ťi, informa╚Ťii care s─â permit─â p─ârin╚Ťilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul caz─ârii copilului.

d) obliga┼úiile turistului prev─âzute la pct. 5.10, 5.11 ┼či 5.13.

4.9. Agen╚Ťia parte în contract este obligat─â s─â acorde prompt asisten╚Ť─â turistului aflat în dificultate, în cazul situa╚Ťiilor de for╚Ť─â major─â sau a unui eveniment pe care nici agen╚Ťia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

4.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia Laguna Tour. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.

 

V. Drepturile ╚Öi obliga╚Ťiile turistului

5.1. În cazul în care turistul nu poate s─â participe la c─âl─âtoria turistic─â, acesta poate s─â cesioneze contractul (daca este posibil),unei ter╚Ťe persoane care îndepline╚Öte toate condi╚Ťiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga╚Ťia de a anun╚Ťa în scris Agen╚Ťia cu cel pu╚Ťin 5 zile înaintea datei de plecare. Între turistul care nu poate participa la c─âl─âtoria turistic─â contractat─â (cedentul), ter╚Ťa persoan─â (cesionarul) ╚Öi agen╚Ťia de turism (debitor cedat) urmeaz─â a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate ╚Öi cesionate.

Pentru c─âl─âtoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dac─â exist─â posibilitatea transfer─ârii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine dup─â caz fie cedentului, fie cesionarului, ╚Öi niciodat─â Agen╚Ťiei de turism (debitorului cedat). In acest caz Agen┼úia reziliaz─â contractul cu turistul care cesioneaz─â contractul ┼či încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaz─â pachetul s─âu de servicii, precum ╚Öi cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata pre╚Ťului c─âl─âtoriei ╚Öi a eventualelor costuri suplimentare ap─ârute cu ocazia acestei ced─âri.

5.2. În cazul sejururilor de odihn─â ╚Öi/sau de tratament cu locul de desf─â╚Öurare în România, turistul are obliga╚Ťia s─â respecte urm─âtorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regul─â la ora 18,00 a zilei de intrare ╚Öi se termin─â de regul─â la ora 12 a zilei de ie╚Öire înscrise pe documentele de c─âl─âtorie (voucher, bilet de odihn─â ╚Öi/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa╚Ťiilor de cazare pân─â cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiv─â a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.

5.3. În cazul în care pre╚Ťurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denun╚Ťa unilateral contractul, având îns─â dreptul la rambursarea imediat─â de c─âtre Agen╚Ťie a sumelor pl─âtite, inclusiv comisionul.

5.4. Turistul este obligat s─â comunice Agen╚Ťiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea în╚Ötiin╚Ť─ârii prev─âzute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esen╚Ťiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea c─âl─âtoriei, în cazul aplic─ârii clauzelor prev─âzute în cap. IV pct. 4.7. literele b) ╚Öi c), hot─ârârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea/denun╚Ťarea unilateral─â a contractului f─âr─â plata penalit─â╚Ťilor sau

b) acceptarea noilor condi╚Ťii ale contractului.

5.5. În cazul în care turistul decide s─â participe la c─âl─âtoria asupra c─âreia s-au operat modific─âri în condi╚Ťiile cap. IV pct. 4.2. se consider─â c─â toate modific─ârile au fost acceptate ╚Öi turistul nu poate solicita desp─âgubiri ulterioare datorate modific─ârilor de acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliaz─â/denun╚Ť─â unilateral contractul în temeiul pct. 5.4. sau Agen╚Ťia anuleaz─â c─âl─âtoria turistic─â înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) s─â accepte la acela╚Öi pre╚Ť un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent─â sau superioar─â, propus de Agen╚Ťie;

b) s─â accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioar─â propus de Agen╚Ťie, cu rambursarea imediat─â a diferen╚Ťei de pre╚Ť, în sensul ramburs─ârii diferen╚Ťei de pre╚Ť dintre cele dou─â pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) s─â i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile men╚Ťionate la pct. 5.6., turistul are dreptul s─â solicite Agen╚Ťiei ╚Öi o desp─âgubire, cuantumul c─âreia poate fi stabilit prin acordul comun al p─âr╚Ťilor sau în baza unei hot─ârâri a instan╚Ťei de judecat─â, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului ini╚Ťial, cu excep╚Ťia cazurilor în care:

a) anularea s-a f─âcut datorit─â nerealiz─ârii num─ârului minim de persoane men╚Ťionat în contract, iar Agen╚Ťia a informat în scris turistul cu cel pu╚Ťin 15 zile calendaristice premerg─âtoare datei plec─ârii;

b) anularea s-a datorat unui caz de for╚Ť─â major─â (circumstan╚Ťe imprevizibile, independente de voin╚Ťa celui care le invoc─â ╚Öi ale c─âror consecin╚Ťe nu au putut fi evitate în ciuda oric─âror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezerv─ârile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unit─â╚Ťii de cazare) sau unor cauze dintre cele prev─âzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b).

c) anularea s-a f─âcut din vina turistului.

5.8. Turistul are dreptul s─â rezilieze/denun╚Ťe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denun╚Ťarea unilateral─â îi este imputabil─â este obligat sa desp─âgubeasc─â Agen╚Ťia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu excep╚Ťia cazurilor de for╚Ť─â major─â definite conform legii, survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau orice alt mijloc de proba. Desp─âgubirea se poate ridica la maximul pre╚Ťului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. În cazul în care turistul alege s─â se mute la un alt hotel decât cel contractat ini╚Ťial ╚Öi achitat, responsabilitatea financiar─â a renun╚Ť─ârii îi apar╚Ťine. Agen╚Ťia va rezolva cerin╚Ťele turistului în limita posibilit─â╚Ťilor, eventualele diferen╚Ťe de pre╚Ť urmând a fi suportate de c─âtre turist.

Dac─â turistul solicit─â nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric─ârora dintre servicii, aceasta echivaleaz─â cu rezilierea/denun╚Ťarea unilateral─â a contractului, cu aplicarea penalit─â╚Ťilor prev─âzute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv ╚Öi încheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat s─â achite la recep╚Ťia unit─â╚Ťii hoteliere taxa de sta╚Ťiune, taxa de salubritate, precum ╚Öi alte taxe locale, f─âr─â a putea pretinde desp─âgubiri sau returnarea sumelor de la Agen╚Ťie.

5.11. Turistul este obligat s─â prezinte la recep╚Ťia unit─â╚Ťii hoteliere actele sale de identitate, precum ╚Öi documentul de c─âl─âtorie eliberat de agen╚Ťie (voucher, bilet de odihn─â ╚Öi/sau de tratament, etc.), în vederea acord─ârii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiaz─â de bilete de odihn─â ╚Öi tratament, este obligat s─â prezinte la recep╚Ťia unit─â╚Ťii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie ╚Öi dovada pl─â╚Ťii contribu╚Ťiilor pentru asigur─âri sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cuno╚Ötin╚Ť─â c─â serviciile pe care le achizi╚Ťioneaz─â f─âr─â ca acestea s─â fac─â parte din contractul cu agen╚Ťia de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legisla╚Ťia ╚Ť─ârii de destina╚Ťie, iar agen╚Ťia de turism nu are nici o responsabilitate asupra presta╚Ťiilor în cauz─â.

5.13. Dac─â pentru efectuarea c─âl─âtoriei este necesar─â îndeplinirea de c─âtre turist a unor formalit─â╚Ťi suplimentare (de ex. c─âl─âtoria împreun─â cu minori, situa╚Ťia în care numele turistului este schimbat ca urmare a c─âs─âtoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obliga╚Ťia de a îndeplini toate cerin╚Ťele legale. Pentru o informare optim─â, Agen╚Ťia recomand─â ╚Öi consultarea site-ului Poli╚Ťiei de Frontier─â. În cazul în care turistul nu î╚Öi respect─â obliga╚Ťia de a se informa cu privire la formalit─â╚Ťile suplimentare necesare în vederea efectu─ârii c─âl─âtoriei care nu sunt în sarcina Agen╚Ťiei (de ex. în cazul c─âl─âtoriei cu minori, împuternicire din partea p─ârintelui sau reprezentantului legal ce nu îl înso╚Ťe╚Öte, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativ─â), Agen╚Ťia este exonerat─â de orice r─âspundere în cazul imposibilit─â╚Ťii efectu─ârii c─âl─âtoriei.

5.14. Agen╚Ťia de turism recomand─â turi╚Ötilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

5.15. În cazul în care o singur─â persoan─â angajeaz─â servicii pentru un num─âr mai mare de turi╚Öti, condi╚Ťiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.16. Turistul este obligat s─â foloseasc─â mijloacele de transport, camera de hotel ╚Öi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar ╚Öi potrivit destina╚Ťiei lor. Agen╚Ťia nu se face vinovat─â de eventualele pagube produse sau v─ât─âm─âri suferite de turist ca urmare a nerespect─ârii acestui alineat.

5.17. Turistul are obliga╚Ťia s─â respecte locul, data ╚Öi ora plec─ârii atât la dus cât ╚Öi la întors, precum ╚Öi locurile, datele ╚Öi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile ╚Öi daunele produse ca urmare a nerespect─ârii de c─âtre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire ╚Öi orarele, vor fi suportate de c─âtre acesta.

5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaz─â pachetul de servicii turistice refuz─â s─â se mai întoarc─â în România ╚Öi autorit─â╚Ťile din ╚Ťara respectiv─â fac cheltuieli de orice natur─â cu acesta, turistul respectiv are obliga╚Ťia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 

VI. Renun╚Ť─âri, penaliz─âri, desp─âgubiri

6.1. În cazul în care turistul renun╚Ť─â din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaz─â Agen╚Ťiei penaliz─âri dup─â cum urmeaz─â:

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne:

A. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD
a) 20% din pre╚Ťul pachetului de servicii, dac─â renun╚Ťarea se face in intervalul 59 zile- 30 zile calendaristice înainte de data plec─ârii;

b) 50% din pre╚Ťul pachetului de servicii, dac─â renun╚Ťarea se face în intervalul 29 – 15 zile calendaristice înainte de data plec─ârii;

c) 100 % din pre╚Ťul pachetului de servicii, dac─â renun╚Ťarea se face în intervalul 14 – 7 zile calendaristice înainte de data plec─ârii;

d) 100% din pre╚Ťul pachetului de servicii pentru neprezentarea la program.

 

B. Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING
a) 20% din pre╚Ťul pachetului de servicii, dac─â renun╚Ťarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si 60 zile înainte de data plec─ârii;

b) 50% din pre╚Ťul pachetului de servicii, dac─â renun╚Ťarea se face în intervalul 59 – 25 zile calendaristice înainte de data plec─ârii;

c) 80 % din pre╚Ťul pachetului de servicii, dac─â renun╚Ťarea se face în intervalul 24 – 15 zile calendaristice înainte de data plec─ârii;

d) 100% din pre╚Ťul pachetului de servicii, dac─â renun╚Ťarea se face în interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de data plec─ârii sau pentru neprezentarea la program.

 

6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc) . Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agen╚Ťia ╚Öi a achitat un avans nu se prezint─â în termenul specificat în bonul de comand─â sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plat─â, contractul se consider─â reziliat de drept, iar Agen╚Ťia are dreptul de a anula rezerv─ârile efectuate în beneficiul turistului cu re╚Ťinerea penaliz─ârilor prev─âzute la p. 6.1. din prezentul contract.

6.3. Pentru biletele de odihn─â ╚Öi/sau de tratament cump─ârate prin organiza╚Ťii sindicale, Agen╚Ťia va face restituiri numai în baza cererilor de renun╚Ťare contrasemnate ╚Öi ╚Ötampilate de reprezentantul organiza╚Ťiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasad─â refuz─â s─â acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re╚Ťine toate taxele datorate de Agen╚Ťie prestatorilor direc╚Ťi, precum ╚Öi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penaliz─ârile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplic─â ╚Öi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destina╚Ťie, dac─â nu poate pleca în c─âl─âtorie pentru c─â documentele personale necesare în vederea efectu─ârii c─âl─âtoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a p─âr─âsi teritoriului ╚Ť─ârii, din alte motive ce ╚Ťin de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie sa depun─â în scris cererea de renun╚Ťare la pachetul de servicii turistice la Agen╚Ťia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renun╚Ťare nu este luat─â în considerare.

6.7. Agen╚Ťia va acorda desp─âgubiri în func╚Ťie de gradul de nerespectare a obliga╚Ťiilor din contract.

6.8. Agen╚Ťia nu r─âspunde în situa╚Ťii de grev─â, conflicte politice ╚Öi de r─âzboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou interna╚Ťional, precum ╚Öi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de r─âspundere. Toate aceste situa╚Ťii care nu sunt imputabile nici unei p─âr╚Ťi se consider─â situa╚Ťii de for╚Ť─â major─â ╚Öi exonereaz─â de r─âspundere Agen╚Ťia.

6.9. Toate sumele men╚Ťionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 ╚Öi 6.5 din prezentul contract, se vor re╚Ťine de c─âtre Agen╚Ťie din avansul sau pre╚Ťul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, f─âr─â a fi necesar─â interven╚Ťia instan╚Ťelor de judecat─â.

 

VII. Reclama╚Ťii

7.1. În cazul în care turistul este nemul╚Ťumit de serviciile turistice primite, acesta are obliga╚Ťia de a întocmi o sesizare în scris la fa╚Ťa locului, clar ╚Öi explicit, cu privire la deficien╚Ťele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agen╚Ťiei, cât ╚Öi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentan╚Ťilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agen╚Ťiei:

Telefon: 0341-45.44.30

Fax: 0341 – 45.44.31

e-mail: office@laguna-tour.ro

7.2. Atât Agen╚Ťia, cât ╚Öi prestatorul de servicii turistice vor ac╚Ťiona imediat pentru solu╚Ťionarea sesiz─ârii. În cazul în care sesizarea nu este solu╚Ťionat─â sau este solu╚Ťionat─â par╚Ťial, turistul va depune la sediul Agen╚Ťiei o reclama╚Ťie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea c─âl─âtoriei, Agen╚Ťia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, s─â comunice turistului desp─âgubirile care i se cuvin, dup─â caz.

 

VIII. Asigur─âri

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ╚Öi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilit─â╚Ťii sau falimentului Agen╚Ťiei, la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE, cu sediul în Bucuresti str. str. Emil Garleanu  nr.11,  telefon 021 - 321 74 28, fax 021 - 320 20 16. Poli╚Ťa de asigurare seria IF-i Nr. 3862, emisa de SC GERMAN ROMANIAN ASSURANCE, valabila pana la 30.11.2024 este afi╚Öat─â pe pagina web a agen╚Ťiei de turism http://www. laguna-tour.ro.

8.2. Condi╚Ťiile în care turistul va fi desp─âgubit de c─âtre societatea de asigurare sunt:

8.2.1. În cazul în care Agen╚Ťia nu efectueaz─â repatrierea turistului, acesta are obliga╚Ťia de a anun╚Ťa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceast─â situa╚Ťie societatea de asigurare nu are obliga╚Ťia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dup─â întoarcerea turistului în România, în condi╚Ťiile poli╚Ťei de asigurare încheiate între Agen╚Ťie ╚Öi societatea de asigurare.

8.2.2. În cazul în care turistul solicit─â Agen╚Ťiei contravaloarea sumelor achitate ╚Öi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie s─â trimit─â documentele justificative c─âtre Agen╚Ťie prin scrisoare recomandat─â cu confirmare de primire. Turistul are obliga╚Ťia s─â p─âstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agen╚Ťiei rambursarea sumelor achitate ╚Öi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derul─ârii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obliga╚Ťia de a notifica societ─â╚Ťii de asigurare, prin scrisoare recomandat─â cu confirmare de primire, în leg─âtur─â cu solicitarea adresat─â Agen╚Ťiei privind rambursarea sumelor achitate ╚Öi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirm─ârii de primire prev─âzute la cap. VIII pct. 8.2.2.

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirm─ârii de primire a documentelor justificative de c─âtre Agen╚Ťie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obliga╚Ťia de a transmite societ─â╚Ťii de asigurare, prin scrisoare recomandat─â cu confirmare de primire, cererea de desp─âgubire înso╚Ťit─â de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 și 8.2.5 din prezentul capitol;

c) fotocopiile de pe documentele de plat─â a avansului (chitan╚Ťe, ordine de plat─â etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport ╚Öi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului și alte documente justificative.

8.2.7. Desp─âgubirea nu poate dep─â╚Öi suma achitat─â de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum ╚Öi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8.2.8. Desp─âgubirea va fi pl─âtit─â în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de c─âtre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. În cazul în care dup─â plata desp─âgubirii, Agen╚Ťia pl─âte╚Öte debitul c─âtre turist, acesta are obliga╚Ťia de a restitui asiguratorului desp─âgubirea primit─â, în termen de 5 (cinci) zile lucr─âtoare de la data primirii de la Agen╚Ťie a sumelor reprezentând debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care s─â acopere taxele de transfer sau a unui contract de asisten╚Ť─â care s─â acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boal─â sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destina╚Ťie ori a unei asigur─âri storno sau altor tipuri de asigur─âri de c─âl─âtorie. Agen╚Ťia recomand─â încheierea unei asigur─âri storno pentru acoperirea eventualelor penalit─â╚Ťi de anulare. Turistul se poate informa în agen╚Ťii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiat─â în agen╚Ťia de turism de unde acesta a achizi╚Ťionat pachetul de servicii turistice, dac─â agen╚Ťia ofer─â acest tip de serviciu.

8.3. Agen╚Ťia nu se face vinovat─â de eventuala nerespectare a obliga╚Ťiilor stipulate în poli╚Ťele de asigurare contractate prin intermediul Agen╚Ťiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist ╚Öi asigurator.

 

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta și sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihn─â/tratament, biletul de excursie, bonul de comand─â, dup─â caz;

b) programul turistic, în cazul ac╚Ťiunilor turistice;

c) oferte ale Agen╚Ťiei puse la dispozi╚Ťia turistului, în format tip─ârit sau pe suport electronic.

 

X. Dispozi╚Ťii finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în dou─â exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract ╚Öi cu respectarea prevederilor Ordonan╚Ťei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicat─â.

10.3. Toate unit─â╚Ťile de cazare, precum ╚Öi mijloacele de transport sunt clasificate de c─âtre organismele abilitate ale ╚Ť─ârilor de destina╚Ťie, conform procedurilor interne ╚Öi normativelor locale acolo unde acestea exist─â, care difer─â de la o ╚Ťar─â la alta ╚Öi de la un tip de destina╚Ťie la altul.

10.4. Turistul declar─â c─â Agen╚Ťia de turism l-a informat complet cu privire la condi╚Ťiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonan╚Ťei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv în cazul celor achizi╚Ťionate la distan╚Ť─â prin mijloace electronice, turistul î╚Öi exprim─â acordul ╚Öi luarea la cuno╚Ötin╚Ť─â cu privire la condi╚Ťiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agen╚Ťiei de turism.

10.5 Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC LAGUNA TOUR SRL prelucreaz─â datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document si este operator de date cu caracter personal – colectari date pentru reclama si publicitate si sub nr. 8176 - avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion, furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastr─â personale, în┼úelege┼úi ┼či sunte┼úi de acord cu transferarea acestora c─âtre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administr─âm datele dumneavoastr─â personale pe durata necesar─â pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dac─â, pe viitor, compania va fi achizi┼úionat─â de o ter┼ú─â parte, este posibil ca datele s─â fie transmise pentru continuarea f─âr─â probleme a activit─â┼úii de afaceri. Furniz─âm datele dumneavoastr─â autorit─â┼úilor competente ┼či forurilor de judecat─â la cerere ┼či în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta

10.6. Litigiile ap─ârute între p─âr╚Ťi se rezolv─â pe cale amiabil─â, în caz contrar p─âr╚Ťile în╚Ťeleg s─â se adreseze instan╚Ťelor de judecat─â competente.

10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Agen┼úia,                                                                                                                                                 Turist,
Denumirea LAGUNA TOUR                                                                                                               Numele: 

 

Reprezentantul  Andrei Chirilov                                                                                                    Prenumele: